سایت دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان

جهت کسب امتیازات بازآموزی لازم برای تمدید پروانه مطب پزشکان عمومی، متخصّین ،فوق تخصّصین،  پزشکان داروساز، دنداپزشکان عمومی و تخصّصی و سایر گروه های پروانه دار نیازمند شرکت در سمینار ها و کنفرانس های علمی  هستند ، سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان عناوین سمینار ها و کنفرانس های علمی خود را که دارای امیتار بازآموزی هستند  در […]