شوهران برگزیده سال!

شوهران برگزیده امسال: مقام سوّم را شرکت کننده ای از ترکیه بدست آورد: