تفاوت زنان و مردان

پول: یک مرد دو هزار تومان برای یک جنس هزار تومانی مورد نیازش می پردارد، یک زن هزار تومان برای یک جنس دو هزار تومانی که نیازی به آن ندارد می پردازد. بگو مگوها: حرف آخر را در جر و بحث ها زنان می زنند، هر چیزی که یک مرد بعد از آن بگوید، شروع […]