الفبای خوشبختی

Accept – A: پذیرا باشید: دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید، حتّی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید. Break away – B: خودتان را جدا سازید: خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود جدا سازید.