بهداشت باروری و تنظیم خانواده (معرفی روش های پیشگیری از بارداری) (۲)

  در قسمت اوّل در مورد تعریف بهداشت باروری، اهمیّت دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، بخش های مختلف برنامه کشوری تنظیم خانواده، چالش های برنامه بهداشت باروری و تنظیم خانواده کشور و راهکارهای مورد نظر جهت رفع آنها صحبت شد. دراین شماره به معرفی برخی از روش های مطمئن پیشگیری از بارداری که در حال […]