۱۰۰ راه ساده برای (Weight Loss) کاهش وزن (۲)

۲۱- برای خوردن وعده اصلی غذایی از ظرف کوچک استفاده کنید تا مقدار مصرف آن تحت کنترل باشد. ۲۲- یک ایستگاه جلوتر از اتوبوس یا تاکسی پیاده شده و بقیه راه را قدم بزنید. ۲۴- از خوردن دوباره غذا بپرهیزید.