مغایرت های زمان ما (Paradox Of Our Times)

مغایرت های زمان ما  (Paradox Of Our Times)  یکی از آن پاورپوینت هایی است که شما را میخکوب کرده و تا مدّتی به فکر می برد. در دوره ای که استرس بی نهایت، آرامش تقریباً صفر و روابط عاطفی تحت تأثیر زندگی ماشینی است دیدن اینگونه مطالب بسیار دل انگیز و گیراست. پیشنهاد می کنم […]