آیا میدانید که … (۳)

۱۰۱– آیا میدانید ۲۰ درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد ۱۰۲- آیا میدانید بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است ۱۰۳- آیا میدانید خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می‌ایستد حدود ۳ متر است ۱۰۴- آیا میدانید در بین انواع خرس ، خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد