آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz)

آنفلوانزای خوکی چیست؟ آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) یک بیماری ریوی خوکی بوده و بوسیله تیپ A ویروس آنفلوانزا که معمولا ً سبب شیوع (همه گیری) بیماری انفلوانزا در خوک می شود، است. ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) سبب بیماری شدید و مرگ و میر