آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz)

swine-fluآنفلوانزای خوکی چیست؟

آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) یک بیماری ریوی خوکی بوده و بوسیله تیپ A ویروس آنفلوانزا که معمولا ً سبب شیوع (همه گیری) بیماری انفلوانزا در خوک می شود، است. ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) سبب بیماری شدید و مرگ و میر کمی در خوک ایجاد می کند. این ویروس ممکن است در تمام سال سبب ایجاد بیماری کند ولی بیشترین طغیان آن مانند همه گیرهای آن در انسان، در ماه های آخر پاییز و زمستان اتفاق می افتد. در سال ۱۹۳۰ میلادی اوّلین بار ویروس آنفلوانزای خوکی کلاسیک (ویروس تیپ H1N1 ) از خوک جدا و شناسایی شد.

چه تعداد ویروس آنفلوانزای خوکی وجود دارد؟

مانند همه ویروس های آنفلوانزا، ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) مرتب تغییر ژنیتک می دهند. خوک ها می توانند مانند آنفلوانزای خوکی به آنفلوانزای مرغی و انفلوانزای انسانی متبلا شوند. وقتی گونه های ویروس آنفلوانزای خوکی، خوک را مبتلا می سازد، می توانند خود را بازسازی نموده و ویروس های جدیدی را ایجاد نموده و بتوانند با ویروس انسانی و یا مرغی ترکیب و ویروس ترکیبی جدیدی را بوجود آورند. با گذشت سال ها، ویروس های خوکی متفاوتی بوجود آمده اند. در حال حاضر چهار گونه اصلی آنفلوانزای تیپ A از خوک جدا شده است: H1N1، H1N2، H3N2 و N3N1. ولی اخیراً H1N1 در خوک بیشترین شیوع را داشته است.

آیا آنفلوانزای خوکی می تواند انسان را مبتلا سازد؟

ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) معمولاً انسان را آلوده نمی سازد. با این وجود، تک گیری های انسانی با ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) رخ داده که بیشتر آنها در مورد افرادی بوده که با خوک ها تماس مستقیم داشته اند. (مثل کودکانی که خوک داشته اند و کارگران در خوک داری ها). در مجموع ثابت شده که فرد مبتلا به ویروس خوکی می تواند سایر افراد را نیز مبتلا سازد بعنوان نمونه در سال ۱۹۸۸ در Wisconsin یک همه گیری ناشی از ظهور عفونت ویروس آنفلوانزایی خوکی در خوک ها، منجر به چندین نمونه ابتلای انسانی گردید؛ البته باعث همه گیری وسیع نگردید که این به دلیل ایجاد آنتی بادی ضد این ویروس در کارگرانی که با بیماران مبتلا در تماس بودند، بوده است.

شیوع عفونت ویروس آنفلوانزای خوکی در انسان چقدر است؟

در گذشته به CDC تقریباً یک یا دو مورد در سال گزارش ابتلا به ویروس آنفلوانزای خوکی از آمریکا گزارش می شد، ولی از دسامبر ۲۰۰۵ تا فبریه ۲۰۰۹، ۱۲ مورد عفونت انسانی با ویروس آنفلوانزای خوکی گزارش شده است. (البته تا تاریخ امروز باید تعداد ۲۰ مورد در آمریکا، ۶ مورد از کانادا و ۸۶ مورد از مکزیک را نیز به آمار فوق اضافه نمود. مترجم).

علایم بالینی در فرد مبتلا:

علایم و شکایت در بیمار مبتلا به انفلوانزای خوکی مانند انفلوانزای انسانی بوده و شامل تب، خستگی، کاهش اشتها، سرفه، و در بعضی از بیماران آبریزش بینی، درد گلو، تهوع، استفراغ و اسهال است.

آیا انسان با خوردن گوشت خوک بیمار مبتلا می شود؟

خیر، ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) توسط غذا منتقل نمی شود. انسان با خوردن گوشت خوک و یا غذاهای تهیه شده از گوشت خوک به ویروس آنفلوانزای خوکی (Swine Flu or Swine Influenz) مبتلا نمی شود. خوردن گوشت خوک و یا غذاهای تهیه شده از گوشت خوک که خوب تهیه و پخته شده باشد بی خطر است. پختن گوشت خوک در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد این ویروس را مانند سایر ویروس ها و باکتری ها می کشد.

چگونه ویروس آنفلوانزای خوکی گسترش می یابد؟

ویروس آنفلوانزای خوکی می تواند مستقیماً به انسان و از انسان به خوک منتقل شود. ابتلا به عفونت انفلوانزای خوکی در انسان توسط خوک، تقریباً وقتی که تماس نزدیک با خوک مبتلا مثلاً در خوک داریها و افرادیکه خوک نگهداری می کنند رخ می دهد. انتقال انسان به انسان این ویروس هم می تواند اتفاق بیقد. به نظر می رسد این انتقال مثل انتقال انفلوانزای فصلی (معمولی) که از طریق سرفه و عطسه منتقل می شود باشد. افراد ممکن است با تماس اشیای آلوده به ویروس و بردن آن به دهان یا بینی خود مبتلا گردند.

چگونه متوجه انتقال انسان به انسان ویروس می شویم؟

در سپتامبر ۱۹۸۸ در خانمی حامله ۳۲ ساله که قبلاً سالم بوده در بیمارستان به دلیل عفونت ریوی (پنومونی) بستری و ۸ روز بعد می میرد. ویروس آنفلوانزای خوکی H1N1 از بیمار جدا گردید. ۴ روز قبل از ابتلا به محلی که ویروس آنفلوانزای خوکی شایع شده بود مراجعه نموده بود.
در مطالعات بعدی ۷۶% افرادی که تماسی با افراد مبتلا داشته اند آنتی بادی ضد ویروس انفلوانزای خوکی در خون خود داشته و در پی گیری های بعدی به عمل آمده در این گروه بیماری جدی شناسایی نشده بود. مطالعات تکمیلی نشان داد که یک سوّم افراد سالمی که تماسی با بیماران مبتلا به آنفلوانزای خوکی داشته اند مبتلا به شکل خفیف بیماری با آنتی بادی مثبت در خون که نشانه ابتلا به ویروس آنفلوانزای خوکی است شده اند.

تشخیص آنفلوانزای خوکی در انسان:

جهت تشخیص عفونت آنفلوانزای خوکی A، نیاز به نمونه ریوی (ترشحات خلط) در بیمار در ۴ تا ۵ روز اوّل بیماری است (وقتی که بیمار مبتلا بیشترین مقدار ویروس وجود دارد). بعضی افراد خصوصاً بچه ها ممکن است در ۱۰ روز اوّل بیماری یا بیشتر زمان مناسب جهت تهیه نمونه ریوی باشد. تشخیص عفونت آنفلوانزای خوکی A با فرستادن نمونه به CDC امکان پذیر است.

چه درمان دارویی جهت درمان بیمار مبتلا وجود دارد؟

چهار داروی ضد ویروس مختلف که مورد تأیید در امریکا می باشد مورد استفاده قرار می گیرد: amantadine, rimantadine, oseltamivir and zanamivir. تقریباً همۀ ویروس های خوکی به این ۴ دارو حساس بوده اند، امّا اخیراً مقاومت هایی به amantadine و rimantadineگزارش شده است. در حال حاضر CDC دو داروی oseltamivir or zanamivir را جهت درمان و پیشگیری توصیه نموده است.

آیا طغیان های آنفلوانزای خوکی دیگری هم وجود دارد؟

طغیانی که در سربازان در سال ۱۹۷۶در Fort Dix, New Jersey رخ داد نمونه دیگری از آنفلوانزای خوکی می باشد. این ویروس سبب دست کم در ۴ سرباز ایجاد پنومونی (عفونت ریوی) که با رادیولوژی تأیید گردید و به یک مورد مرگ منجر شده است؛ همه این بیماران قبلاً سالم بوده اند. انتقال ویروس محدود به منطقه آموزشی بوده و گسترش به خارج از این منطقه نداشته است. این ویروس به مدّت یک ماه در منطقه مورد نظر باقی مانده سپس ناپدید گردید. منشأ و نقطه شروع بیماری، فاکتورهای محدودکننده این ویروس و مدّت زمان بیماری ناشناخته باقی ماند. طغیان Fort Dix شاید به دلیل انتقال ویروس حیوانی به افرادی که در یک محیط شلوغ و متراکم در فصل زمستان بودند باشد. ویروس های جدا شده آنفلوانزای خوکی که از سربازان Fort Dix جدا شدند بنام A/New Jersey/76 (Hsw1N1) نامیده شد.

آیا ویروس آنفلوانزای H1N1 خوکی همان ویروس H1N1 انسانی است؟

خیر. ویروس آنفلوانزای H1N1 خوکی از نظر آنتی ژنی با نوع فصلی (معمولی) کاملاً متفاوت است، بنابراین واکسن انسانی ویروس آنفلوانز از بیماری ویروس آنفلوانزای H1N1 خوکی حفاظت نمی کند.

pigآنفلوانزای خوکی در خوک ها:

چگونه آنفلوانزای خوکی در خوک ها گسترش می یابد؟

این ویروس از طریق تماس نزدیک خوک ها و احتمالاً وسایل آلوده شده توسط خوک های مبتلا بین خوک های سالم گسترش می یابد. گله هایی که آلودگی دایمی این ویروس را دارند و گله هایی که علیه این ویروس واکسینه شده اند ممکن است این بیماری را بصورت تک گیر یا با علایم خفیف داشته یا هیچ گونه علایمی نداشته باشند.

علایم در خوک مبتلا به آنفلوانزای خوکی:

این علایم شامل شروع ناگهانی تب، افسردگی، سرفه های شدید، ترشح از چشم و بینی، عطسه، تنفس سخت، قرمزی یا التهاب چشم ها و بی اشتهایی شدید می باشند.

نوع شایع آنفلوانزای خوکی درخوک ها؟

نوع H1N1 و H3N2 آنفلوانزای خوکی در آمریکا و بعضی از کشور های صنعتی آندمیک هستند. طغیان های این بیماری در خوک ها معمولاً در ماه های سرد سال (اواخر پاییز و زمستان) و گاهی با ورود خوک های جدید به گله های حساس اتفاق می افتد. مطالعات نشان داده است که نوع H1N1 آنفلوانزای خوکی شکل شایع بیماری در جهان و در ۲۵% خوک هایی که از نظر آنتی بادی مثبت بوده را شامل می شود. در آمریکا این مقدار ۳۰% می باشد. بصور دقیق تر ۵۱% خوک ها در شمال آمریکا آنتی بادی نوع H1N1 آنفلوانزای خوکی داشته اند. عفونت انسانی با نوع H1N1 آنفلوانزای خوکی نادر هستند. در حال حاضر راهی برای تشخیص اینکه آنتی بادی ایجاد شده در خوک ها به دلیل واکسیناسیون این ویروس بوده و یا اینکه به دلیل ابتلا به بیماری بوده وجود ندارد.

حداقل از سال ۱۹۳۰ نوع H1N1 آنفلوانزای خوکی عامل بیماری بوده در صورتیکه نوع H3N2 آنفلوانزای خوکی در خوک های آمریکا در سال ۱۹۹۸ شناسایی شد. نوع H3N2 آنفلوانزای خوکی ابتدا در خوک هایی که از انسان مبتلا شدند شناسایی شدند. نوع H3N2 آنفلوانزای خوکی دارای ارتباط نزدیکی با ویروس نوع H3N2 فصلی (معمولی) دارد.

آیا واکسنی برای آنفلوانزای خوکی وجود دارد؟

واکسن موجود بوده و به خوک ها تزریق می گردد. واکسنی برای انسان جهت جلوگیری از ابتلا به آنفلوانزای خوکی وجود ندارد. واکسن آنفلوانزای فصلی احتمالاً نقش حفاظتی اندکی در نوع H3N2 آنفلوانزای خوکی داشته و در مورد H1N1 هیچ نقش حفاظتی ندارد.

منبع:  CDC

معرفی سایت جهت مطالعه بیشتر:

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*