جنسیّت نوزادان متولّد شده یک روز

در سال سوم پزشکی در بخش زنان و زایمان و در اتاق نوزادان تازه متولد شده، بودیم. در آن روز ۱۸ نوزاد بدنیا آمده بود. داشتند به ما نحوۀ معاینه نوزاد تازه به دنیا آمده را آموزش می دادند. پس از چند ساعت حضور  در بخش بودیم ناگهان یکی از دوستان گفت:” حسن، چه جالب! […]