بیماری تب شالیزار (لپتوسپیروز)

تعریف بیماری این بیماری که نام علمی آن لپتوسپیروز است یک بیمای عفونی مشترک انسان و حیوان است و در جوامعی که شغل غالب افراد آن کار کشاورزی و یا ماهیگیری است دیده می شود. در مناطقی که وضعیّت خدمات بهداشتی درمانی آن مطلوب نباشد تا ۲۰% موجب مرگ و میر می شود.