خرس مهربون!

بخش گوش، حلق و بینی در دورۀ انترنی را می گذارندم، سال ۶۹ -۷۰ بود، آن موقع مثل آلان شبکه های فراوان داخلی و ماهواره نبود. سراسر زندگی تلویویزنی ما، سه شبکه یک، دو و سه بود که روزهای جمعه به عشق دیدن کارتون «پسر شجاع» روز شماری