آیا می دانید که … (۶)

۲۵۰– آیا میدانید کلمه شاهراه از راهی که کورش بین سارد پایتخت کارون و پاسارگاد احداث کرد گرفته اند ۲۵۱- آیا میدانید بیشترین روزنامه در چین به چاپ میرسد، روزانه ۱۰۰ میلیون یا ۱۰ ٪ روزنامه جهان ۲۵۲- آیا میدانید خلیج فارس ۵۰۰ هزار سال قدمت دارد ۲۵۳- آیا میدانید اردنی ها چاقترین مردمان دنیایند،۷۵٪ […]