واکسن آنفلوانزا

توجّه: منظور از واکسن آنفلوانزا، همان آنفلوانزای فصلی یا معمولی می باشد (Seasonal Flu)، واکسن آنفلوانزای خوکی و پرندگان برای انسان فعلاً وجود ندارد. واکسن آنفلوانزا  نیز از این دو مورد اخیر(خوکی و پرندگان) حفاظت نمی کند واکسن آنفلوانزا: واکسن آنفلوانزا بیش از ۶۰ سال است که در دسترس بوده و تجربیات گسترده در طی […]