آنفلوانزای پاندمیک (Pandemic Influenza)

پامدمی آنفلوانزا (Pandemic Influenza) ناشی از گونۀ جدید و خطرناک ویروس آنفلوانزا است که معمولاً هیچ یک از افراد جامعه نسبت به آن ایمنی نداشته و از این رو باعث انتشار جهانی (پاندمی) می شود. در قرن گذشته ۳ مورد پاندمی آنفلوانزا آنفلوانزا روی داده است که شدیدترین آن در سال ۱۹۱۷ – ۱۹۱۸ (نوع […]