آنفلوانزای پاندمیک (Pandemic Influenza)

pandemi-Influپامدمی آنفلوانزا (Pandemic Influenza) ناشی از گونۀ جدید و خطرناک ویروس آنفلوانزا است که معمولاً هیچ یک از افراد جامعه نسبت به آن ایمنی نداشته و از این رو باعث انتشار جهانی (پاندمی) می شود. در قرن گذشته ۳ مورد پاندمی آنفلوانزا آنفلوانزا روی داده است که شدیدترین آن در سال ۱۹۱۷ – ۱۹۱۸ (نوع اسپانیایی) باعث کشتار میلیونی (حدود ۴۰ میلیون) درجهان شد و پاندمی بعدی قابل پیش بینی نیست اما فاصله میان پاندمی ها حدود ۱۱ – ۴۲ سال بدون الگوی مشخصی تغییر داشته است. شواهد اپیدمیولوژیک حاکلی از عواقب وخیم تر پاندمی آینده است.

WHO (سازمان بهداشت جهانی) با ۱۲ مرگز ملی آنفلوانزا، مشغول پایش و بررسی ویروسهای آنفلوانزا در کشورها می باشد تا از طریق این مراقبت مداوم جهانی، ویروس عامل پاندمی جدید را بموقع کشف نماید.

پاندمی آنفلوانزا بدنبال شیفت آنتی ژنی و تولید ویروس جدیدی که جامعه نسبت به آن مصونیت ندارد روی می دهد. اما با تولید آنتی بادی ضدویروس جدید، میزان مصونیت جامعه افزایش یافته و به تدریج تغییرات دریفت آنتی ژنی در ویروس روی داده و ایمنی نسبت به آن کمتر می گردد. اپیدمی های مکرر طی سال های بعد بوسیله سوش هایی که دچار دریفت آنت ژنی شده اند بروز می کند و بعد از ۱۰ – ۳۰ سال ایمنی جامعه نسبت به تمامی این ساب تایپ های تغییر یافته به میزان زیادی افزایش می یابد و بدین ترتیب شرایط انتشار ویروس جدید فراهم می شود.

ویروس جدید به علت ترکیب مجدد ژنتیکی تشکیل می شود و بنا براین با ساب تایپ قبلی کاملاً متفاوت است و با ظهور این ویروس، پاندمی بعدی روی می دهد و روند قبلی تکرار می شود. عوامل مختلفی که زمینه ساز بروز اپیدمی هستند غیر از مفاهیم ایمنی جامعه و تغییرات آنتی ژنیک هنوز مشخص نشده است و نیز عوامل مؤثر در فروکش کردن اپیدمی و نیز میزبان واسطه ای که در فواصل اپیدمی ها باعث حفظ ویروس می شود نیز مشخص نیست.

طی سال های اخیر با توجه به افزایش بقای بیماران مشخص شد که سوش های مختلف از یک ساب تایپ خاص و یا ساب تایپ های مختلف ویروس آنفلوانزا ممکن است در حمله دخالت داشته باشند. مطالعات اخیر حاکی از بروز مجدد سوش هایی در حمله بعدی می باشد و به این حالت پدیده موج پیشرو (Healed Wave) می گویند. نشانه های بیماری در آنفلوانزای پاندمیک شبیه آنفلوانزای فصلی اما با شدت بیشتر بوده و شامل شروع ناگهانی تب، سرفه، سردرد، خستگی شدید و درد عضلات و نشانه های تنفسی مثل دردگلو می باشد.

آنفلوانزای پاندمیک باعث بیماری خیلی شدید شده و انتظار می رود حدود ۲۵% جمعیت (در مقایسه با ۱۵% گرفتاری در نوع فصلی) درگیر شوند و بیماری بسیار جدی تر خواهد بود و طی چند ماه باعث مرگ و میر جهانی می شود.

توصیه می شود در طی پاندمی مثل آنفلوانزای فصلی خود و خانواده را حفاظت کنیم، چون طی پاندمی، ویروس جدید منتشر می شود و واکسن چند ما بعد از شروع پاندمی تولید خواهد شد. داروهای ضدویروس تا حدودی نشانه ها را محدود کرده و برای کاهش عوارض جدی بیماری بکار می روند و احتمالاً بیماری را نیز کم خواهند کرد.

توصیه های سازمان جهانی بهداشت (WHO)

سازمان جهانی بهداشت ضکن تعریف آنفلوانزا برای بین دوره های همه گیری و در حین آن اقدام به تدوین یک برنامه زمان بندی شده در خصوص آمادگی برای مقابله با این ویروس نموده است که شامل شش فاز می باشد:

۱) دوران بین پاندمی ها:

فاز ۱: زیرگونه جدیدی از ویروس آنفلوانزا در انسان گزارش نگردیده است. یک زیر گونه ویروس آنفلوانزا که در انسان باعث عفونت می شود در حیوانات وجود دارد و ریسک عفونت و یا بیماری انسانی بصورت زیر بررسی می شود.

فاز ۲: زیر گونه چدیدی از ویروس آنفلوانزا در انسان گزارش نگردیده است و گردش زیر گونه ویروس آنفلوانزای جیوانی به عنوان خطر اساسی بیماری در انسان مطرح می باشد.

۲)  دوران اطلاع از پاندمی:

فاز ۳: عفونت (ها) انسانی با زیر گونه چدید بدون انتشار از انسان به انسان و یا حداقل با شواهد ضعیف انتشار از طریق تماس نزدیک، روی داده است.

فاز ۴: گروه (های) کوچکی با انتقال محدود انسان به انسان و به شدت موضعی وجود دارد و مطرح کننده عدم تطابق مناسب ویروس با انسان می باشد.

فاز ۵: گروه (های ) بزرگی با انتقال انسان به انسان و با انتشار محلی وجود دارد و مطرح کننده تطابق  بهتر و رو به افزایش ویروس با انسان می باشد اما ممکن است هنوز بخوبی قابل انتقال نباشد. (خطر بالقوه پاندمی).

۳)  دوران پاندمی:

فاز ۶: فاز پاندمی: انتقال مداوم و افزایش موارد بیماری در جمیعت

۴)  دوران پس از پاندمی:

دوران بازگشت به دوره بین پاندمی ها می باشد.

وجه تمایز بین فاز ۱ و ۲ متکی بر خطر عفونت یا بیماری در انسان ناشی از گونه های در چرخش درحیوانا می باشد. این تفاوت ناشی از عوامل مختلف و اهمیت آنها بر اساس دانش علمی موجود است. از جمله این عوامل توانایی بیماریزایی در انسان و حیوان، وقوع در حیوانات اهلی و محل زندگی آنها و یا فقط درحیوانات وحشی و طبیعت، انتشار محدود یا گسترده، اطلاعات مربوط به ژنوم ویروس، اهلی بودن و یا وحشی بودن ویروس و سایر اطلاعات علمی می باشد.

وجه تمایز فاز ۳ و ۴ و ۵ بر اساس ارزشیابی خطر پاندمی می باشد. عوامل مختلفی براساس دانش موجود مطرح می باشند. از جمله این عوامل میزان انتقال، منطقه و انتشار جفرافیایی، شدت بیماری، وجود زن از گونه انسانی (در صورتیکه از گونه حیوانی مشتق شده باشد)، اطلاعات حاصل از ژنوم ویروسی می باشد.

یک گروه غیر عادی از موارد یا مرگ ناشی از بیماری شبه آنفلوانزا بدین گونه تعریف می شود: یک گروه از موارد (مشکوک، محتمل، تأیید شده) خاص با شروع بیماری در طی یک دوره ۲ هفته ای در یک منطقه جغرافیایی یکسان و با وجود علائم کلینیکی مشابه شامل علائم ریوی وعدم تطابق با الگوی اپیدمیولوژیک و نماهای بالینی در موارد عفونت با آنفلوانزای فصلی.

تفاوت های اصلی بین آنفلوانزای فصلی و آنفلوانزای پاندمیک:

آنفلوانزی پاندمیک آنفلوانزی فصلی
پاندمی آنفلوانزا هر ۳۰ اتفاق می افتد و در هر فصلی روی می دهد. هر سال طی زمستان روی می دهد.
مردم بیشتر نسبت به نوع فصلی درگیر می شوند. (در حدود ۲۵% یا بیشتر از کل جمعیت) و همراه با میزان بیشتری بیماری و مرگ و میر است. اکثریت مردم طی ۱ تا ۲ هفته بدون نیاز به درمان بهبودی می یابند.
مردم در تمام گروه های سنی در خطر عفونت هستند. مرگ در میان گروه های در خطر روی می هد که شامل:

داشتن جسمی خاص (مثل بیماری های ریوی، دیابت، کانسر، مشکلات قلبی یا کلیوی)

کسانی که سیستم ایمنی آنها بخاطر HIV/AIDS یا پیوند تضعیف شده است

واکسن ها بر ضد آنفلوانزای فصلی مؤثر هستند. (زیرا سویه ویروس درگردش در هر زمستان تا حدودی قابل پیش بینی است)

واکسن بر ضد پاندمی آنفلوانزا در زمان شروع آن در دسترس نخواهد بود. (چون زیر گونۀ ویروس کاملاً جدید است). این ویروس با دیگر ویروس های درگردش طی زمستان گذشته متفاوت است و قابل پیش بینی نخواهد بود. واکسن ها بر ضد آنفلوانزای فصلی مؤثر هستند. (زیرا سویه ویروس درگردش در هر زمستان تا حدودی قابل پیش بینی است).
عرضه داروهای ضدویروس محدود بوده و کاربرد آنها بستگی به میزان کارایی آنها طی پاندمی دارد

واکسیناسیون سالیانه در صورتی که زیر گروه ویروس پیش بینی شده صحیح باشد و نیز داروهای ضدویروس برای گروه های در خطر در دسترس هستند

Be Sociable, Share!

یک پاسخ به “آنفلوانزای پاندمیک (Pandemic Influenza)”

  1. salam man 1 soal dashtam dar haale hazer anfolanzae parandegan dar kodam pulse pandmic ast?age javab bedid mamnoon misham 😀 :mrgreen:
    ـــــ
    پاسخ به
    رضوان گرامی، با سلام و احترام، در فاز صه. مؤفق باشید

    [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*