وزوزگوش (Tinnitus) چیست

وزوزگوش (Tinnitus) یک احساس سر و صدا مثل زنگ زدن، هوهو است که بر اثر وجود شرایطی در بدن شخص از جمله اختلال در عصب شنوایی یا جرم در گوش ایجاد می شود و معمولا فقط شخص مبتلا آنها را می شنود و حس می کد. یک احساس دایمی یا متناوب مثل سوت زدن، وزوز […]