بوتولیسم (مسمومیت غذایی کشنده)

بوتولیسم (مسمومیت غذایی کشنده): بیماری بوتولیسم یک نوع مسمومیت غذایی است که در اثر خوردن مواد غذایی آلوده به سم  باکتری که در شرایط بدون هوا در مواد غذایی رشد نموده ایجاد میشود. سم بوتولیسم قوی ترین و مرگ بار ترین سم موجود دردنیا میباشد. بوتولیسم قابل پیشگیری است اهمیت بیماری بوتولیسم هرساله در ایران […]