موبایل هایی که پیدا کردم

  Lost-Mobile-Phone موبایل

موبایل هایی که پیدا کردم

  1. داخل تاکسی: جلو نشستم بعد از لحظاتی زیر پام رو نگاه کردم دیدم یک موبایل افتاده برش داشتم. موبایل با صفحه نمایش ۳ اینج و با مارک نوکیا. به راننده تاکسی که یک مرد مسنی بود گفتم، گفت: “می خوای بده من می تونم به صاحب ش برسونم من بعد از لحظاتی فکر کردن قبول کردم. گفتم چه جوری به صاحب ش می رسونی گفت به شماره هاش زنگ می زنم یا منتظر تماس ش می مونم. راننده رو به دلیل اینکه در مسیر گلسار شهرداری کار می کرد و بارها سوار تاکسی ش شده بودم بهش دادم بعدها گفت که به صاحب ش رسونده.
  2. میدان گیل: یکی از بستگانم رو به ترمینال میدان گیل رسوندم چون شلوغ بود دیگه وارد ترمینال نشدیم، در دور میدان یک اتوبوس گیر آوردیم و ایشون سوار شد و رفت. هنگام سوار شدن به اتومبیل خودم موبایل رو پیدا کردم (کنار جوب آب). بعد از چند دقیقه موبایل زنگ خورد صاحب ش بود آدرس رو دادم منتظر موندم تا بیاد، آمد و موبایل رو گرفت و تشکر کرد و رفت.
  3. داخل کوچه مطب خودم:  موبایل نوکیا معمولی پیدا کردم. دور و برم رو نگاه کردم کسی رو ندیدم. موبایل رو برداشتم و بطرف مطب رفتم. موبایل رو خاموش نکردم. بعد از ۳۰ دقیقه موبایل زنگ خورد، خانومی بود صاحب ش. گفتم که موبایل پیش منه، آدرس مطب رو دادم گفتم تشریف بیارود از منشی م بگیرد. قبول نکرد. گفت” من می ترسم بیام مطب شما، من کنار داروخانه … وا می ایستم شما بیایید اونجا” قبول کردم رفتم و موبایل رو به ایشون دادم تشکر وعذرخواهی کرد.
Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*