خبرفارسی، یک جستجوگر هوشمند فارسی عالی

چندی پیش از طرف یکی از دوستانم ای میلی در مورد اخبار «پزشک خانواده شهری» که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است روزانه برایم ارسال می کرد مطالعه می کردم خیلی جالب بود کلیه خبرهای مربوط به پزشک خانواده با لینک به مطلب اصلی را داشت. بر روی سایت ارسالی این […]