چند نکته مهم در مورد هیپرلیپیدمی (افزایش کلسترول خون)

چند نکته مهم در مورد هیپرلیپیدمی (افزایش کلسترول خون) هدف از درمان هیپرلیپیدمی بر اساس کنترل LDL-C (کلسترول ال دی ال) است: اگر : باید:  بیمار بدون سابقه آنژین صدری و کمتر از ۲ ریسک فاکتور    LDL-C خون باید کمتر از ۱۶۰mg/dl بیمار بدون سابقه آنژین صدری و بیشتر از ۲ ریسک فاکتور LDL-C خون […]