داروهایی که دارای فنیل آلانین هستند (برای بیماران PKU، فنیل کتون اوریا)

Baby-and-Mother

داروهایی که دارای فنیل آلانین هستند (برای بیماران PKU، فنیل کتون اوریا)
این داروها باید در بیماران مبتلا به PKU یا فنیل کتون اوریا با احتیاط مصرف شوند:

 

Acetaminophin

Amoxicillin
Cholestyramine Pseudoephedrine
Penicillin v Ibuprofen
Gayafenazin Anti acid : Al mg
Dimenhydronate Ranitidin
Famotidin Lactolose

Trimethoprim/ sulfametoxazol

Methoteraxate

لیست دقیق داروها که از سایت  www.PKUNews.org برداشته شده  شامل داروهای زیر می باشد:

  لینک مقاله: Drug Products Containing Phenylalanine

Drug Products Containing Phenylalanine

 PRODUCT   PHE CONTENT OVER THE COUNTER DRUGS

Cold and Allergy Non-prescription Products

Alka-Seltzer Plus sparkling original flavor

۸٫۴mg/tablet

Alka-Seltzer Plus Cold and Cough medicine

۱۱mg/tablet

Alka-Seltzer Plus Cold and Sinus

۴mg/tablet

Alka-Seltzer Plus Cold medicine cherry flavor

۵٫۶mg/tablet

Alka-Seltzer Plus Cold medicine orange zest flavor

۴٫۲mg/tablet

Alka-Seltzer Plus Flu w/Max-Strength Pain Reliever, honey orange

۶٫۷mg/tablet

Alka-Seltzer Plus Nose and Throat Cold Medicine, citrus blend

۵٫۶mg/tablet

Alka-Seltzer Plus Night-Time Cold Medicine

۷٫۸mg/tablet

Augmentin 200mg

۲٫۱mg/tablet

Augmentin 400mg

۴٫۲mg/tablet

Benadryl allergy and sinus fastmelt

۴٫۶mg/tablet

Benadryl allergy chewables

۴٫۲mg/tablet

Benadryl, Childrens allergy and cold fast melt tablets

۴٫۶mg/tablet

Childrens PediaCare Multi-Symptom Cold Chewables, Cherry flavor

۸٫۴mg/tablet

Diabetic Tussin Maximum strength DM

۸٫۴mg/teaspoon

Diabetic Tussin Regular strength DM

۸٫۴mg/teaspoon

Halls sugar free menthol cough supressant drops

۲mg/drop

Ricola Sugar free herb throat drops

۱mg/drop

Robitussin sugar free throat drops

۳٫۳۷mg/drop

Sudafed childrens chewables

۰٫۷۸mg/tablet

TheraFlu Maximum strength Flu and Congestion non-drowsy

۲۴mg/packet

TheraFlu Maximum Strength Flu and Sore throat packets

۲۲mg/packet

TheraFlu Maximum Strength Severe cold and congestion night time

۱۷mg/packet

TheraFlu Maximum Strength Severe cold and congestion non-drowsy

۱۷mg/packet

TheraFlu Regular Strength Cold and Sore throat packets

۱۱mg/packet

TheraFlu Regular strength Cough and Cold packet

۱۳mg/packet

Triaminic softchews allergy and congestion

۱۷٫۶mg/tablet

Triaminic softchews allergy, runny nose and congestion

۱۷٫۵mg/tablet

Triaminic softchews cough

۲۲٫۵mg/tablet

Triaminic softchews cough and sore throat

۲۸٫۱mg/tablet

Wal-Flu Maximum strength non-drowsy Flu, Cough and Cold (Walgreens brand)

۰mg phe

Wal-Flu Regular strength Cough and Cold (Walgreens Brand)

۰mg phe

Walgreens Effervescent Cold Relief Plus, original flavor

۸٫۴mg/tablet

Wal-Tussin DM Clear (Walgreens brand)

۱۴mg/teaspoon

Valu-Rite Expectorant DM clear cough syrup

۱۴mg/teaspoon

Analgesic Non-prescription Products

Advil, Childrens 50mg chewable tablets grape

۲٫۱mg/tablet

Advil, Junior strength 100mg fruit

۴٫۲mg/tablet

Alka-Seltzer PM

۴٫۰۴mg/tablet

Excedrin Quick Tabs

Free

Motrin, Junior Strength chewable tablets 100mg grape

۲٫۸mg/tablet

Motrin. Childrens chewable tablets 50mg orange/grape flavor

۱٫۴mg/tablet

Non-Aspirin, Childrens soft chewable tablets all flavors (Walgreens brand)

۶mg/tablet

Non-Aspirin, Junior strength all flavors (Walgreens brand)

۱۲mg/tablet

Tempra quicklets childrens or junior stengths

۲۱mg/tablet

Antacids

Alka-Seltzer antacid and pain relief medicine lemon-lime

۹mg/tablet

Alka-Seltzer Heartburn Relief lemon lime

۱۱mg/2 tablets

Alka-Seltzer Morning Relief

۹mg/tablet

Chooz antacid/calcium supplement

۲٫۴mg/tablet

Surpass antacid chewable gum extra Strength wintergreen flavor

۳٫۹mg/piece

Surpass antacid chewable gum Regular strength fruit flavor

۳٫۹mg/piece

Laxatives

Citrucel sugar free fiber therapy

۵۲mg/adult dose(10.2gm)

Maalox Quick dissolve Max Stength assorted flavor or lemon flavor

۰٫۹mg/tablet

Maalox Quick dissolve Max Stength wild berry flavor

۰٫۵mg/tablet

Metamucil sugar free fiber Orange flavor

۲۵mg/teaspoon

Reguloid sugar free regular flavor

۶mg/rounded teaspoon

Reguloid sugar free orange flavor

۳۰mg/rounded teaspoon

NVP sugar free orange flavor (Walgreens brand)

۲۱mg/teaspoon

Medilax chewable tablets

۲mg/tablet

Vitamins and Minerals

Citracal Liquitab Effervescent tablets

۱۲mg/tablet

Bugs Bunny complete, plus iron or plus extra vit C chewable tablets

۳mg/tablet

Bugs Bunny childrens chewable tablets

۲mg/tablet

Centrum Junior chewable tablets

۴mg/tablet

Flinstones vitamins complete or with calcium

۲mg/tablet

Garfield complete with mineral chewable vitamins

۳mg/tablet

Sunkist multivitamin complete

۴mg/tablet

Sunkist multivitamins plus iron or plus extra C chewable tablets

۶mg/tablet

Electrolyte Replacement

Pedialyte freezer pops

۱۶mg/pop

Kao Lectrolyte electrolyte replenisher unflavored or bubble gum

۱۱mg/packet

Kao Lectrolyte electrolyte replenisher grape flavor

۲۳mg/packet

Motion Sickness and Nausea Medicine

Dramamine chewable formula tablets

۱٫۵mg/tablet

Dramamine chewable tablets

۱٫۵mg/tablet

Nauzene chewable tabs for nausea wild cherry

۱۸mg/4 tablets

Misc

DentiPatch

۰٫۶۲mg/system

Kank-a Professional Strength oral solution

contains aspartame

Phazyne quick dissolve 125mg chewable tablets

۰٫۴mg/tablet

PRESCRIPTION DRUGS       

Antibiotics and Antivirals    

Amoxicillin 250mg chew tabs by WarnerChilcott

۲mg/tablet

Amoxil 200mg chewable tablet

۱٫۸۲mg/tablet

Amoxil 400mg chewable tablet

۳٫۶۴mg/tablet

Augentin 200mg/5ml suspension

۷mg/5ml

Augmentin 200mg chewable tablet

۲٫۱mg/tablet

Augmentin 400mg chewable tablet

۴٫۲mg/tablet

Augmentin 400mg/5ml suspension

۷mg/5ml

Augmentin ES 600mg/5ml

۷mg/5ml

Cefzil 125mg/5ml

۲۸mg/5ml

Cefzil 250mg/5ml

۲۸mg/5ml

Penicillin V Potassium for Oral Susp (by Warner Chilcott)

۴mg/5ml

Videx chewable tablet (all strengths)

۳۶٫۵mg/tablet

Viracept powder for Oral Suspension

۱۱٫۲mg/GM of powder

Zyvox 100mg/5ml suspension

۲۰mg/5ml

Antiemetics          

Zofran ODT 4mg

<0.03mg/tablet

Zofran ODT 8mg

<0.03mg/tablet

Antilipemics (Cholesterol)

Cholestyramine powder

۱۴mg/packet

Colestid flavored granules

۱۵-۱۸mg/7.5mg dose

Prevalite powder

۱۴mg/packet

Questran Lite powder

۱۷ mg / 5 gm

Antipsycotics and Antidepressants

Remeron 15ng Soltabs

۲٫۶mg/tablet

Remeron 30mg Soltabs

۵٫۲mg/tablet

Remeron 45mg Soltabs

۷٫۸mg/tablet

Zyprexa Zydis 5mg ODTablet

۰٫۳۴mg/tablet

Zyprexa Zydis 10mg ODTablet

۰٫۴۵mg/tablet

Zyprexa Zydis 15mg ODTablet

۰٫۶۷mg/tablet

Zyprexa Zydis 20mg ODTablet

۰٫۹۰mg/tablet

Singulair 5mg chewable tablet

۰٫۸۴۲mg/tablet

H-2 Antagonists (stomach)

Pepcid 20mg RPD Tablet

۱٫۰۵mg/tablet

Pepcid 40mg RPD tablet

۲٫۱۰mg/tablet

Zantac efferdose tablets and granules

۱۶٫۸۴mg/150mg

Migraine treatment           

Maxalt-MLT 5mg tablet

۱٫۰۵mg/tablet

Maxalt-MLT 10mg tablet

۲٫۱mg/tablet

Transplant medication       

CellCept Oral Suspension

۰٫۵۶mg/ml

به این سایت ها هم سری بزنید:

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*