چند نکته درمورد دارو های کاهنده کلسترول

چند نکته درمورد دارو های کاهنده کلسترول هدف از کاهش کلسترول خون همان کلسترول LDL است (نه کلسترول   HDLو نه کلسترول VLDL) داروهایی که در ایران برای کاهش کلسترول (LDL) بکار می رود