دستورالعمل غربالگری سرطان روده بزرگ (کولون)

دستورالعمل غربالگری سرطان روده بزرگ (کولون) سرطان روده بزرگ (کولون) و راست روده (رکتوم) و پولیپ در شروع ۵۰ سالگی هم مردان و هم زنان بایستی یکی از روش های آزمایشی زیر را انجام دهند: آزمایش هایی که پولیپ و سرطان را پیدا می کند: سیگموئیدسکوپی قابل انعطاف هر ۵ سال یا * کولونوسکوپی هر […]