سندرم ریوی خاور میانه (Middle East Respiratory Syndrome) یا MERS

با توجه به بازگشت حجاج عزیز و اتفاقات رخ داده اخیر مطالعه این مطلب بسیار مفید خواهد بود: سندرم ریوی خاور میانه (Middle East Respiratory Syndrome) یا MERS با توجه به شیوع این بیماری در عربستان و کشورهای همسایه آن و نظر به سفر حجاج ایرانی به خانه خدا مطلب زیر از دو سایت CDC […]