داروها و آسیب کبدی

داروها و آسیب کبدی

Drug and liver Damage

داروهایی که ممکن سبب اختلال یا آسیب کبدی شوند:

کبد ارگان اصلی بدن در دفع داروها از بدن از طریق تغییر آن به فراورده ای قابل دفع می باشد. تنوع فراوان داروها و اشکال ترکیبی آنها فشار زیادی به کبد وارد می کند. جای تعجب نیست که انواع گوناگونی از اثرات داروها بر روی کبد شناسایی شده اند. این اثرات از افزایش موقت و کم آنزیم های کبدی تا آسیب های جدی بر کبد حتی مرگ بیمار متفاوت است. اثرات بسیاری از داروها بر روی کبد ممکن است بیش از یک روش باشد که در جدول زیر مشخص شده اند . مصرف داروهایی زیر نیاز به دقت به اثرات شان بر روی کبد دارد.

این لیست فقط یک راهنمای کلی است. بسیاری از داروهای دیگر ی که می توانند آسیب هایی را بر کبد وارد کنند ممکن است در اینجا لیست نشده باشند. داروهای جدیدی که تازه وارد بازار شده اند ممکن است عوارضی داشته باشند. همیشه در مورد مصرف داروها و هم چنین داروهای جدید در صورت داشتن بیماری کبدی با پزشک معالج یا پزشک داروساز مشورت نمایید.

داروهایی که سبب آسیب کبدی وابسته به دوز می شوند (مثل هپاتیت حاد ویروسی):

 • Acetaminophen (استامینوفن)
 • Salicylates  (سالیسیلات با مقدار بیش از دو گرم در روز)

داروهایی که باعث آسیب کبدی غیر وابسته به دوز به کبد می شوند (مثل هپاتیت حاد ویروسی):

 • Acebutolol (استابوتولول)
 • Indomethacin (ایندومتاسین)
 • Phenylbutazone (فنیل بوتازون)
 • Allopurinol (آلوپرینول)
 • Isoniazid (ایزونیازید)
 • Phenytoin (فنی توئین)
 • Atenolol (آتنولول)
 • Ketoconazole (کتوکنازول)
 • Piroxicam (پیروکسیکام)
 • Carbamazepine (کاربامازپین)
 • Labetalol (لابتالول)
 • Probenecid (بروبنسید)
 • Cimetidine (سایمتدین)
 • Maprotiline (ماپروتیلین)
 • Pyrazinamide (پیرازینامید)
 • Dantrolene (دانترولن)
 • Metoprolol (متوپرولول)
 • Quinidine (کینیدین)
 • Diclofenac (دیکلوفناک)
 • Mianserin (میانسرین)
 • Quinine (کینین)
 • Diltiazem (دیلتیازم)
 • Naproxen (ناپروکسن)
 • Ranitidine (رانیتیدین)
 • Enflurane (اینفلوران)
 • Para-aminosalicylic acid (پارا امینوسالیسیلیک اسید)
 • Sulfonamides(سولفانامیدها)
 • Ethambutol(اتامبوتول)
 • Penicillins(پنی سیلین ها)
 • Sulindac(سولیناک)
 • Ethionamide(اتیونامید)
 • Phenelzine (فنل زین)
 • Tricyclic antidepressants(ضد افسردگی های سه حلقه ای)
 • Halothane(هالوتان)
 • Phenindione(فن ایندیون)
 • Valproic acid(والپروئیک اسید)
 • Ibuprofen(ایبوبروفن)
 • Phenobarbital (فنوباربیتال)
 • Verapamil (وراپامیل)

داروهایی که ممکن است باعث ایجاد کبد چرب حاد (ACUTE FATTY INFILTRATION OF THE LIVER) ایجاد کنند:

 • Adrenocortical Steroid  (استروئیدهای قشر فوق کلیوی)
 • Phenothiazines(فنوتیازین ها)
 • Sulfonamides (سولفونامیدها)
 • Antithyroid Drugs(داروهای ضد تیروئید)
 • Phenytoin(فنی توئین)
 • Tetracyclines(تتراسیکلین)
 • Isoniazid (ایزونیازید)
 • Salicylates(سالیسیلات ها)
 • Valproic Acid(والپروئیک اسید)
 • Methotrexate (متوتروکسات)

liver-damage

 

داروهایی که ممکن است سبب زردی کلستاتیک (Cholestatic Jaundice) گردند:

 • Actinomycin D (اکتینومایسین دی)
 • Chlorpropamide (کلرپروپامید)
 • Erythromycin(اریترومایسین)
 • Amoxicillin/Clavulanate (آموکسی سیلین / کلاولانیت)
 • Cloxacillin Flecainide (کلوگزاسیلین فلکاینید)
 • Azathioprine (آزاتیوپرین)
 • Cyclophosphamide (سیکلوفسفامید)
 • Flurazepam (فلورازپام)
 • Captopril (کاپتوپریل)
 • Cyclosporine (سیکلوسپورین)
 • Flutamide (فلوتامید)
 • Carbamazepine (کاربامازپین)
 • Danazol (دانازول)
 • Glyburide (گلیبورید)
 • Carbimazole (کاربی مازول)
 • Diazepam (دیازپام)
 • Gold (طلا)
 • Cephalosporins (سفالوسپورین)
 • Disopyramide (دیسو پیرامید)
 • Griseofulvin (گریزئوفولوین)
 • Chlordiazepoxide (کلردیازوپوکساید)
 • Enalapril (انالاپریل)
 • Haloperidol (هالوپریدول)
 • Ketoconazole (کتوکونازول)
 • Norethandrolone (نورتاندرولون)
 • Sulfonamides (سولفانامید ها)
 • Mercaptopurine (مرکاپتوپورین ها)
 • Oral Contraceptives (قرص های جلو گیری از بارداری)
 • Tamoxifen (تاموکسی فن)
 • Methyltestosterone (متیل تستوسترون)
 • Oxacillin (اگزاسیلین)
 • Thiabendazole (تیابندازل)
 • Nifedipine (نیفیدیپین)
 • Penicillamine (پنی سیلامین)
 • Tolbutamide (تولبوتامید)
 • Nitrofurantoin (نیتروفورانتوئین)
 • Phenothiazines (فنوتیازین)
 • Tricyclic Antidepressants (ضد افسردگی های سه حلقه ای)
 • Nonsteroidal (ضد التهاب های غیر استروئیدی)
 • Phenytoin Troleandomycin (فنی توئین ترولن دومایسین)
 • Anti-Inflammatory Drugs(داروهای ضد التهاب)
 • Propoxyphene (پروپوکسی فن)
 • Verapamil (وراپامیل)

 

داروهایی که ممکن است باعث ایجاد گرانولومای کبدی (Liver Granulomas) (ندول های التهابی مزمن) شوند:

 • Allopurinol (آلوپرینول)
 • Gold (طلا)
 • Phenytoin(فنی توئین)
 • Aspirin (آسپرین)
 • Hydralazine (هیدرالازین)
 • Procainamide (پروکاینامید)
 • Carbamazepine (کاربامازپین)
 • Isoniazid (ایزونیازید)
 • Quinidine (کینیدین)
 • Chlorpromazine (کلرپرومازین)
 • Isoniazid (ایزونیازید)
 • Quinidine (کینیدین)
 • Chlorpromazine (کلرپرومازین)
 • Nitrofurantoin (نیتروفورانتوئین)
 • Sulfonamides (سولفونامید)
 • Diltiazem (دیلتیازم)
 • Penicillin (پنی سیلین)
 • Tolbutamide (تولبوتامید)
 • Disopyramide (دیزوپیرامید)
 • Phenylbutazone (فنیل بوتازون)

 

داروهایی که ممکن است سبب بیماری مزمن کبدی شوند:

 

داروهایی که ممکن سبب هپاتیت مزمن فعال (Active Chronic Hepatitis) گردند:

 • Acetaminophen(استامینوفن با مصرف طولانی و مقادیر بالا)
 • Dantrolene (دانترولن)
 • Methyldopa (متیل دوپا)
 • Isoniazid (ایزونیازید)
 • Nitrofurantoin (نیتروفورانتوئین)

 

داروهای که ممکن است سبب فیبروز یا سیرز کیدی (اسکاری شدن کبد) گردند:

 • Methotrexate (متوتروکسات)
 • Terbinafine Hci (Lamisil, Sporanox) (تربینافین)
 • Nicotinic Acid (نیکوتینیک اسید)

 

داروهایی که ممکن است سبب کلستاز مزمن کبدی گردند:

 • Chlorpromazine/Valproic Acid (Combination)(کلرپرومازین / والپروئیک اسید)
 • Imipramine (ایمی پرامین)
 • Thiabendazole (تیابندازول)
 • Phenothiazines (فنی تیازین)
 • Tolbutamide (تولبوتامید)
 • Chlorpropamide/Erythro-Mycin (Combination) (کلرپروپامید / اریترومایسین)
 • Phenytoin (فنی توئین)

 

داروهایی که ممکن است سبب بروز تومورهای کبدی (خوش خیم یا بدخیم) گردد:

 • Anabolic Steroids (استروئیدهای انابولیزان)
 • Oral Contraceptives (قرص های جلوگیری از بارداری)
 • Thorotrast (توروتراست)
 • Danazol (دانازول)
 • Testosterone (تستوسترون)

 

داروهای که ممکن است سبب آسیب عروق خونی کبدی گردند:

 • Chlorpromazine/Valproic Acid (Combination) (کلرپرومازین / والپروئیک اسید)
 • Imipramine (ایی پرامین)
 • Thiabendazole (تیابندازول)
 • Phenothiazines (فنوتیازین ها)
 • Tolbutamide (تولبوتامید)
 • Chlorpropamide/Erythro-Mycin (Combination) (کلرپروپامید / اریترومایسین)
 • Phenytoin (فنی توئین)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Be Sociable, Share!

۱۶ پاسخ به “داروها و آسیب کبدی”

 1. سلام و قدردانی از اشتراک گذاری خوبتون…
  باید از کبد خیلی مراقب بود
  امیدوارم که رعایت کنن تا براشون مشکلی پیش نیاد..
  خسته نباشید..

  [پاسخ]

 2. ممنون از سایت خوبتون که مطالبی در جهت افزایش آگاهی افراد قرار میدید.موفق باشید

  [پاسخ]

 3. طراحی سایت خوبی دارید موفق و پیروز باشید

  [پاسخ]

 4. ممنون از سایت عالی و بسیار مفید شما
  موفق باشید

  [پاسخ]

 5. سلام وقتتون بخیر آیا دارو های در طب سنتی یا اسلامی وجود داره که کبد چرب رو درمان کنه
  شما دارو های شیمیای رو ترجیح میدید یا سنتی
  کبد من چرب شده

  [پاسخ]

  Rokhshad, MD پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۷ ۵:۱۹ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  عنوانی با طب اسلامی در وزارت بهداشت و درمان نداره.
  طب سنتی چرا مورد تأیید هست و رشته تحصیلی داره، داروهای گیاهی زیادی برای کمک نه درمان کبد چرب وجود داره ولی بایستی ورزش، رژیم غذایی (کم چرب) حتماً مد نظر باشه. متاسفانه تو کشور ما خیلی شایع است. موفق باشید

  [پاسخ]

 6. واقعا داروها زیاد هستند و باید حواسمون باشه موقع خوردن

  [پاسخ]

  Rokhshad, MD پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۷ ۵:۱۴ ب.ظ:

  واقعاً درسته

  [پاسخ]

 7. ممنون از اطلاع رسانی و سایت خوبی که دارید

  [پاسخ]

  Rokhshad, MD پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۷ ۵:۱۲ ب.ظ:

  ممنون

  [پاسخ]

 8. ممنون از سایت خوبتون و اطلاع رسانی

  [پاسخ]

  Rokhshad, MD پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۷ ۵:۱۱ ب.ظ:

  ممنون

  [پاسخ]

 9. ممنونم ولی لطفا راجع به کبد چرب و درمان آن هم بنویسید.

  [پاسخ]

  Rokhshad, MD پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۷ ۵:۱۰ ب.ظ:

  @هفت گنچ
  حتماً می نویسم

  [پاسخ]

 10. توضیحات خیلی خوب بود. سپاس

  [پاسخ]

  Rokhshad, MD پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۷ ۵:۱۰ ب.ظ:

  @خورشیدی
  بیک لایک

  [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*